Jolisl Miss Misty

Ch(SA) HD 0:0

Owner Ms V.Hudson (SA) Born   Breeder Mrs M.Hattingh

Pedigree

Johnsondale's Delatro

Jewel of Delatro

Ward v Amstelhof Yelli du Boscaille
Freya van Amstelhof

Johnsondale's Indy's 

Dark Jewel

Jewel's Dark Onyx 

of Ganymede

Johnsondale's 

Hi Mount Indigo

Delatro Nelly of Jolisl

Crocs-Blanc's Spring Storm

Crocs-Blanc's Ryker

Scylly O'Crocs-Blancs

Delatro Kim Delatro Aldo
Raya Delatro vt Veenzicht